Title Author Chinese Pinyin Dynasty
Yellow Emperor's Inner Canon - Spiritual Axis Huang Di 黄帝内经灵枢 Huang Di Nei jing Ling Shu Han Dynasty
General Treatise on Causes and Manifestations of All Diseases Chao Yuanfang 诸病源候论 Zhū bìngyuán hòu lùn Sui Dynasty
Fu Qing Zhu's Andrology Fu Shan 傅青主男科 Fùqīngzhǔ nánkē Qing Dynasty
Dietetic Materia Medica Mèng Xiǎn 食疗本草 Shíliáo Běncǎo Tang Dynasty
The Lost Book of Master Chǔ 《褚氏遺書》 Chǔ Shì Yí Shū Southern and Northern Dynasties